Tillitsbaserat ledarskap – Manage the means not the results – Management by Means (MBM)


Category: Challenge the Box, Holistic Focus on Detail

”Extraordinary results through attention to work and people.”

Resultatstyrning har länge varit ett populärt uttryck i ledarskapssammanhang, i såväl privat som offentlig sektor. Strävan efter kvantitativt resultat riskerar dock att locka fram kvantitativa beslut och kvantifierbara styrmekanismer. Organisationen kommer att likna ett mekaniskt system.

En organisation är ett levande system, uppbyggt av levande människor och hålls samman med relationella band. Att leda en organisation till att leverera goda resultat kräver därför mjuka metoder baserat på relationer. Nyckeln i relationell ledning är tillit mellan ledare och medarbetare och medarbetare emellan. Tillit byggs inte med hjälp av rapporter och nyckeltal utan genom att odla en gemensam god kultur baserat på gemensamma principer, visualiserat i SAMs tankemodell nedan.

Tillit främjas bland annat genom att engagerade ledare rör sig i verksamheten och ger förutsättningar för medarbetaren att utföra sina arbetsuppgifter. Den som utför uppgiften har störst kunskap om arbetsuppgiften och bör vara med och utforma arbetet samt kvalitetssäkra aktiviteterna.

Självklart behöver verksamheten utvärderas, men med syfte att främja ständiga förbättringar och utveckling. Mätning som inte grundas i tillit får karaktären av kontroll, vilket i sin tur riskerar att skapa suboptimering och rädsla för att misslyckas. Rädslan för att misslyckas har en starkt hämmande effekt på såväl innovation som resultat och leder till stagnation.

På sista tiden har liknande tankegångar spridits i offentliga sektorn och går under namnet Tillitsbaserad styrning och ledarskap. Äntligen säger vi, och ser fram emot att kvaliteten i offentlig verksamhet kommer att öka, att medarbetare inom vård, omsorg och skola kommer att må bättre, att polisen kan få frigöra tid och kapital till att göra rätt saker i rätt tid som främjar vårt samhälle.

”Att leda en organisation, ett levande system, kräver mycket mer än att kvantitativt summera insatsen/bidrag/resultatet från separata delar.”